Dispute Resolution Appointment (DRA) znany również jako Dispute Resolution Hearing (DRH) – jest zwykle drugą rozprawą w ramach procedury sądowej w sprawie dzieci (Children Act 1989).

Celem DRA jest rozważenie wszelkich dodatkowych dowodów i/lub raportów uzyskanych po pierwszym posiedzeniu znanym jako First Hearing Dispute Resolution Appointment (FHDRA).

Procedura przed DRA

Na posiedzeniu FHDRA Sad decyduje o krokach, które musza zostać podjęte przed posiedzeniem DRA. Czasami może to obejmować test na obecność narkotyków i/lub alkoholu we krwi, dostarczenie przez przez jedną lub obie strony listów od swoich lekarzy rodzinnych z komentarzem na temat ich zdrowia psychicznego, uzyskanie ewidencji kuratorskiej lub uzyskanie zaawansowanej kartoteki policyjnej. Sąd może również zalecić, aby Children and Family Court Advisor and Support Service (CAFCASS) – lub w niektórych przypadkach Opieka Społeczna – sporządził dodatkowy raport w sprawie.

Czasami pewne warunki, takie jak np. test na obecność narkotyków we krwi lub uzyskanie kartoteki policyjnej, muszą być spelnione przed podjęciem kolejnych kroków – np. przygotowanie raportu końcowego w sprawie.

Udział w DRA

W normalnych okolicznościach obie strony zostaną poproszone o stawienie się w Sądzie co najmniej godzinę przed terminem rozprawy w celu podjęcia dalszych rozmów z CAFCASS i podjęcia próby rozwiązania wszystkich lub niektórych problemów z drugą stroną. Obecnie większość posiedzeń odbywa się za pośrednictwem telefonu lub połączenia wideo. Niemniej jednak nadal dobrą praktyką jest bycie dostępnym co najmniej godzinę przed rozprawą na wypadek konieczności uzyskania pilnych instrukcji przed rozpoczęciem posiedzenia.

Aby ustalić, czy rozprawa odbywa się osobiście, czy jest prowadzona zdalnie, należy sprawdzić orzeczenie sądowe (Court Order) wydane podczas posiedzenia FHDRA.

Co sie dzieje podczas DRA

Sędzia (lub tzw Magistrates) wysłucha ubu stron i zadecyduje, jakie dalsze kroki muszą zostać podjęte, aby zrobić postęp w sprawie lub ja zakonczyć.

Jeżeli raport (zwykle Raport z Sekcji 7 – Section 7 Report) został przygotowany przed posiedzeniem i obie strony zgadzają się z zaleceniami przedstawionymi przez CAFCASS (lub Opiekę Społeczna) w takim raporcie, DRA może zostać potraktowane jako Rozprawa Końcowa i sprawa może się zakończyć. Ostateczne orzeczenie sądowe zostanie sporządzone i wysłane do stron w ciągu najbliższych kilku tygodni.

Jeżeli jednak niektóre kroki nie zostały z jakiegokolwiek powodu wykonane lub w raport przegotowany przez CAFCASS lub Opiekę Społeczną przedstawia kolejne powody do obaw, Sad rozważy, jakie kolejny kroki musza zostać podjęte w sprawie. Dzieje się tak często, gdy np kartoteka policyjna, ewidencja kuratorska lub dokumentacja medyczna nie dotarły na czas, aby można je było uwzględnić w raporcie. Sprawa prawdopodobnie zostanie wtedy odroczona (przełożona) na inny termin, a CAFCASS (lub Opiece Społecznej) może zostać zlecone przygotowanie dodatkowego raportu.

Jeżeli sprawa nie może zostać zakończona, ponieważ jedna lub obie strony nie zgadzają się z zaleceniami zawartymi w raporcie, Sad prawdopodobnie ustali termin finałowej rozprawy.

W takim przypadku Sąd poleci stronom i potencjalnym świadkom złożenie pisemnych zeznań. Autor raportu może również zostać poproszony o złożenie zeznań w charakterze świadka.

Jeżeli na posiedzeniu FHDRA Sad nakazał przygotowanie Raportu z Sekcji 37, a nie Raportu z Sekcji 7, rezultat takiego raportu zostanie uważnie rozważony podczas DRA. Jeżeli Opieka Społeczna ma poważne obawy dotyczące rodziców i zostały one ujęte w raporcie, Sąd może na tym etapie wstrzymać postępowanie i zmienić postępowanie z zakresu prawa prywatnego (kwestie dotyczące kontaktu lub miejsca zamieszkania dzieci) na publiczne postępowanie prawne (potencjalne postępowanie opiekuńcze) w celu zapewnienienia ochrony dzieciom.

Powyższa definicja jest również dostępna w języku angielskim tutaj.

Arrow Left

Back to Knowledge Centre

Truth Legal team photo

Make An Enquiry

Contact the Truth Legal team today.

"*" indicates required fields